Mekhitarist Monastery

of the Island of San Lazzaro degli Armeni